Zorg voor elkaar

CDA Buren kiest voor een samenleving waarin we met elkaar verantwoordelijkheid dragen. En dat begint dichtbij, in onze dorpen en kernen, bij onszelf, bij de buren, vrienden en familie. Wij kiezen voor een sterke samenleving waarin iedereen kansen krijgt. Iedereen telt mee en doet mee. Het begint met zorgen voor jezelf, want pas als het goed met jou gaat, kun je ook iets voor een ander betekenen.

Wie daar ook na het inschakelen van het eigen netwerk hulp bij nodig heeft, krijgt die van de gemeente.

We moeten voorkomen dat mensen er niet bij horen. De menselijke maat staat centraal. Een sterke samenleving zien we als een gemeente waar het geschikt wonen is voor iedereen, waar de openbare ruimte veilig, aantrekkelijk en uitnodigend is en waar voorzieningen beschikbaar en toegankelijk zijn. Voor de levendigheid en saamhorigheid zijn verenigingen en vrijwilligers essentieel voor de gemeente. Waardering en ondersteuning voor iedereen die zich belangeloos inzet is nodig. CDA Buren is een partij van en voor mensen die een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Binnen verenigingen, scholen, (sport)clubs, samenwerkingsverbanden, kerken, familie, gezin en ook gewoon op straat, zien we dat we met elkaar meer kunnen bereiken dan alleen. CDA Buren zoekt steeds naar nieuwe vormen van samenwerking en goed bestuur, die passen bij onze tijd en die altijd de mens centraal stellen.

Wij gaan voor een overheid die vertrouwen uitstraalt, daarnaar handelt en denkt in kansen: toekomstgericht en samen.

Kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk

CDA Buren vindt het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen via muziek, toneel of andere culturele vorming. Daarom is het goed dat er een cultuurnota is/komt waarin hiervoor beleid is/wordt ontwikkeld.

Ook mensen voor wie de kosten een probleem zijn moeten kunnen meedoen aan het culturele leven. Dat kan door het aanbod voor hen goedkoper te maken. Bijvoorbeeld door een lokale kortingspas of gratis openbaar vervoer. Als financiële steun nodig is om culturele activiteiten van de grond te krijgen of in stand te houden kan de kernambtenaar helpen bij aanvragen bij fondsen en subsidiegevers.

Armoede en schulden voorkomen

Armoede zou in een land als Nederland niet mogen voorkomen. Helaas is het er toch. Om de armoede te blijven bestrijden zijn initiatieven als Stichting Leergeld, het Sport- en Cultuurfonds en Voedsel- en Kledingbank waardevolle voorzieningen. Zij helpen mee om mensen niet uit te sluiten en een gevoel van eigenwaarde te laten behouden. Ook zorgen ze dat kinderen geen drempel ervaren om gelijkwaardig aan hun leeftijdsgenoten sport, cultuur en andere activiteiten te beleven. Armoede mag geen belemmering zijn om in onze digitale maatschappij volop mee te doen, zodat geen achterstand en daarmee een tweedeling in onze samenleving ontstaat. Wij staan voor een inclusieve samenleving.

Een sterk en vitaal verenigingsleven

Een laagdrempelige voorziening als een dorpshuis is onontbeerlijk voor bijvoorbeeld beoefening van amateurkunst  en als ontmoetingsplek. Financiële ondersteuning door de gemeente is gerechtvaardigd als dat enerzijds het welzijn van de mensen bevordert, anderzijds gezondheidsproblemen  als eenzaamheid en daarmee gezondheidskosten voorkomt. Belangrijk voor organisaties (die ruimte niet al te duur kunnen huren) en voor de exploitatie van de gebouwen is dat verenigingsgebouwen als dorpshuizen en clubhuizen worden vrijgesteld van de OZB. Voor CDA Buren is dat een belangrijke wens. Zo ook het multifunctioneel gebruik van die gebouwen, waardoor de exploitatie beter wordt en het in stand houden makkelijker.

 

CDA Buren is de partij die hart heeft voor vrijwilligers en mantelzorgers. Die laatste groep heeft het zwaar. Wij blijven ons hard maken voor respijtzorg, dagopvang en mantelzorgcompliment. Het geld dat daarvoor van het Rijk komt moet volledig gebruikt worden. Daarbij moet er ook aandacht zijn voor jongeren die mantelzorg bieden.

Meer aandacht en zorg voor onze ouderen

We zien dat ouderen steeds vaker vereenzamen, omdat leeftijdsgenoten wegvallen en de familie te weinig tijd heeft. Juist deze mensen, die een leven lang zich hebben ingezet voor ons welzijn en onze welvaart, moeten we aandacht geven. Het huisbezoek van 75-jarigen is daarbij een goed voorbeeld, evenals ontmoetingsmogelijkheden in dorpshuizen en andere accommodaties.

Belangrijk is natuurlijk dat we gezond oud worden. Daarvoor zijn preventieve maatregelen nodig, samen met de GGD en o.a. het Lokaal Preventie Akkoord en het Sport- en Beweegakkoord Buren. Beide akkoorden gelden voor alle leeftijden. De inzet op matig alcoholgebruik, een gezond gewicht (gezond eten en voldoende bewegen), niet roken en een mentale gezondheid onderschrijven wij van harte en daarom moet die structureel worden. De drie pijlers uit het beleidsplan Sociaal Domein (sterk netwerk, gezonde leefstijl en zinvolle dagbesteding) zijn hierbij leidend.

Inclusie en laaggeletterdheid

Buren wil een inclusieve gemeenschap zijn: iedereen doet mee. Ongeveer 12% van onze inwoners is laaggeletterd en dus minder (digi)taalvaardig. Voor deze mensen is het moeilijker om volop mee te doen in een samenleving die taalvaardigheid vraagt. Daarom willen wij laaggeletterdheid flink aanpakken. De bibliotheek kan met al zijn expertise hierbij een belangrijke rol spelen.

 • CDA Buren wil de samenwerking met de Openbare Bibliotheek Rivierenland voortzetten.
 • Laaggeletterdheid kun je voorkomen door leesstimulering op de basisschool en voorleesvrijwilligers voor jong en oud. Een goed boekenaanbod op school en toegang tot een volwaardige bibliotheek zijn daarbij belangrijk.
 • Bestaande laaggeletterdheid pakken we zowel regionaal als lokaal aan met bewezen interventies. Het netwerk en de deskundigheid van de bibliotheek zijn daarbij belangrijk.
 • Om zoveel mogelijk mensen te bereiken wil CDA Buren onderzoeken of naast de bibliotheek in Lienden een tweede vestiging in een andere kern mogelijk is.
 • Inclusie betekent dat ook mensen met een beperking naar vermogen mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen met hen hoe je met en zonder beperking samen kunt sporten, bewegen en cultureel actief zijn
 • Sportvoorzieningen en openbare gebouwen moeten voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dat is inclusief voldoende parkeerplaatsen.
 • Bij maatschappelijk belangrijke voorzieningen zorgt de gemeente voor voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen.

Een vitale jeugd

 • Om de jonge jeugd aan het bewegen te krijgen wil CDA Buren de speeltuinen in de dorpen in stand houden. De gemeente stimuleert het vrijwilligerswerk en laat haar waardering daarvoor ook blijken.
 • Wij willen elke speeltuin jaarlijks € 2000,- geven voor onderhoud en vervanging van toestellen. Zo promoten we het buiten spelen.
 • CDA Buren wil dat de gemeente overlegt met de scholen of de speelterreinen openbaar kunnen zijn, zodat de jeugd ook daar speelgelegenheid vindt. Van datzelfde schoolterrein kan een deel worden ingericht voor moes-, kruiden- of bloementuin om zo de jeugd dichter bij de natuur te brengen. De leerkrachten kunnen op deze manier aanschouwelijk onderwijs geven en laten zien dat aardbeien niet aan bomen groeien en dat viooltjes niet alleen muziekinstrumenten zijn.
 • Voor de oudere jeugd is een speelplek gewenst om ze vanachter de computer weg te halen en het bewegen te ervaren. Dat kan via het (proef)lidmaatschap van een sportvereniging.
 • Sportverenigingen kunnen in het kader van de open club-gedachte hun terrein voor iedereen beschikbaar stellen. Voetbalverenigingen kunnen hun huur terugverdienen door vitaliteitsactiviteiten te houden. Het beschikbaar stellen van de accommodatie voor de jeugd en overdag voor senioren die dan tijd hebben) past daar uitstekend in.
 • Buurtsportcoaches zijn in dit beleid onmisbaar. Evenals voldoende sportveldjes en groene speeltuinen. In de omgevingsvisie moet de gemeente ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke functie.
 • Bij nieuwbouwprojecten moet hier rekening mee gehouden worden, zodat minimaal 5% van een bouwplan aan groen en spelen wordt besteed.

Betrokken in de buurt

CDA Buren gelooft sterk in de kracht van de inwoners en de talenten die alle mensen hebben. Wij willen het enthousiasme en de betrokkenheid van onze eigen inwoners die de eigen omgeving, de eigen kern, ten goede komt belonen. De inwoner weet zelf wat goed is voor hem en zijn buurman, de jeugd ontmoet graag andere jongeren in het dorp en de ouderen praten met leeftijdsgenoten over welzijn en dorpsbelang. Daar hoort een dienende overheid bij die de inwoners meer ruimte geeft om actief mee te doen. Volgens ons kan dat met een dorpsbudget.