Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Met woningcorporaties maakt de gemeente gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod. Wij vinden dat verduurzaming daar onderdeel van moeten zijn.

Investeren in goede bereikbaarheid en openbaar vervoer

In een plattelandsgemeente als Buren zien we dat het aantal openbaar vervoer verbindingen steeds kleiner wordt, maar een goed openbaar vervoer netwerk is noodzakelijk om je goed te kunnen verplaatsen als je geen auto hebt. De buurtbus (lijn 263) die door vrijwilligers bemand wordt, is dan ook een welkome toevoeging, maar de Coronamaatregelen hebben in de afgelopen tijd laten zien hoe kwetsbaar zo’n vrijwilligersnetwerk en kleinere bus kan zijn. CDA Buren is van mening dat de gemeente Buren moet investeren op het vervoer van haar inwoners, door een gerichte lobby naar de provincie. Verduurzaming van vervoer kan voor een grote groep inwoners van de gemeente Buren bereikt worden door een goed openbaar vervoersnetwerk.

Een veilige, schone en plezierige buurt voor iedereen

De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken om te bewegen, te zijn en te ontmoeten. De gemeente legt ‘spelen in het groen’ vast als ruimtelijke functie.

Wij investeren in een zichtbare vergroening van de woonomgeving. Parken, speelweides, volkstuinen en natuur vergroten de leefbaarheid en zijn van steeds groter belang voor afkoeling bij hitte of de opvang van regenwater bij extreme buien.

Visie op de woonomgeving

Elke gemeente moet uiterlijk in 2024 in het kader van de omgevingswet, een omgevingsvisie hebben vastgesteld.

De omgevingsvisie geeft ons de kans om doelen aan te geven die bereikt moeten worden in plaats van strakke regels waaraan voldaan moet worden en waarbinnen nauwelijks tot geen afwijking mogelijk is. Zo ontstaat een situatie die flexibeler is. Hoe dichter een initiatief bij de doelstelling komt, des te gemakkelijker de realisatie daarvan zal zijn. Het is daarom van belang dat we goed nadenken over de invulling van de omgevingsvisie. CDA Buren wil dat planontwikkelingen meer vanuit een totaalvisie op de kernen tot stand komt. Wij zien de gemeente als bewaker van integraliteit en pakken deze rol in het kader van de uitvoering van de Omgevingswet.

Voor CDA Buren is het uitgangspunt dat een leefomgeving bij moet dragen aan het welzijn van inwoners met aandacht voor natuur, biodiversiteit en milieu. Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor het bedrijfsleven, toerisme & recreatie. Lienden is bijvoorbeeld anders dan Buren en hoe je leefomgeving eruitziet, moet passen bij de unieke identiteit die onze kernen hebben. In onze kernen moet ruimte zijn voor groen, voor samenkomen, voor eigen identiteit, maar ook voor klimaatadaptatie in de vorm van wateropvang en bijvoorbeeld voldoende schaduwplekken. Daarom moet bij nieuwbouwprojecten aangegeven worden dat deze onderwerpen ingebed moeten worden in het ontwerp.

Ruim baan voor starters, doorstromers en senioren

Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Er is voor de korte termijn meer (sociale) woningbouw nodig. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een inkomen tot modaal en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning.

Kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit

  • We omarmen particuliere wooninitiatieven. Nieuwe woonconcepten krijgen vrijheid en medewerking om te ontwikkelen. Dit draagt optimaal bij aan de diversiteit en het aantal woningen.
  • Woningbouw is nodig in alle kernen. Enerzijds om de eigen behoefte op te vangen, anderzijds om nieuwkomers de kans te geven een dorp levendig te houden. Want voldoende inwoners zijn nodig om het verenigingsleven intact te houden, de school te bevolken, in dorpshuis of kerk actief te zijn en in de sociale contacten naar elkaar om te zien.
  • Er moet een goede mix zijn van verschillende soorten woningen: zowel goedkope huur- en koopwoningen als ruimere kavels voor de mensen die zich dat kunnen veroorloven.