Toekomst voor agrarische bedrijven

Er wordt veel druk uitgeoefend op onze agrariërs. Den Haag spreekt over gedwongen onteigening, over het verplaatsen van boerenbedrijven, over het afnemen van stikstofvergunningen. Het is alsof we vergeten zijn dat boeren niet alleen onze voedselvoorziening in stand houden, maar ook dat zij al veel langer dan ‘de gewone consument’ en bedrijven bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsproces. Er is heel veel regelgeving die het zo onderhand bijna onmogelijk maakt om een boerenbedrijf te houden en door te geven aan de volgende generaties. Gezinnen staan onder enorme financiële druk en de houding dat je ‘gewoon iets anders kunt gaan doen’ die we veel horen in den lande getuigt dan ook van niet veel begrip voor deze mensen en hun passie voor het boerenbedrijf.

CDA Buren is trots op de boerenbedrijven in onze gemeente. Samen moeten we kijken naar de mogelijkheden die er zijn om veranderingen aan te brengen: geef de agrariërs perspectief, denk mee, ontwikkel mee. Er zijn meer antwoorden op de problematiek dan het verminderen van de veestapel.

Land- en tuinbouw en andere agrarische bedrijven maken onderdeel uit van onze identiteit en daarom moet er ruimte blijven voor grondgebonden bedrijven. Binnen de uitdagingen rond klimaat en biodiversiteit zijn het juist deze bedrijven die hun taak al opgepakt hebben. Natuurbeheer, bestrijding van ongedierte door het gebruik van natuurlijke vijanden in plaats van gif, het inzaaien van stroken land voor biodiversiteit en wellicht ook in de nabije toekomst de opwekking van duurzame energie.

Het openhouden van mogelijkheden en het faciliteren van een ander verdienmodel voor agrariërs zodat deze transitie gemaakt kan worden, is van belang voor het in stand houden van deze bedrijven. Onze gemeente heeft een uniek karakter dat door de eeuwen heen gevormd is. Wij hebben leren leven met het water dat veel goeds heeft gebracht. Naast vruchtbare grond heeft het mede het landschap gevormd tot waar wij nu wonen, werken en recreëren. Dit landschap willen wij behouden voor onze kinderen en kleinkinderen en zorgen voor een goede balans met de natuur en biodiversiteit. 

CDA Buren is zich bewust van de veranderingen die van ons gevraagd worden. Wij kijken naar de mogelijkheden en oplossingen om in balans tussen mens en milieu een gezonde toekomst te creëren.

De omslag in ons denken en handelen moet nu gebeuren. Onze kinderen en kleinkinderen moeten opgroeien in een groene wereld en niet naar een museum of dierentuin hoeven gaan om de dieren die in ons landschap thuishoren te bekijken.

  • Niet grondgebonden bedrijven die veel impact hebben op de leefomgeving (denk bijvoorbeeld aan veel verkeersbewegingen, geluidsoverlast, reukoverlast) horen thuis op een bedrijventerrein.
  • Containerteelt is een voorbeeld van een niet grondgebonden bedrijf binnen de land- en tuinbouw. Bij uitbreiding van deze bedrijven is CDA Buren er voorstander van dat dit op bedrijventerreinen gebeurt, zodat we ons landschap behouden.
  • Datzelfde geldt ook voor grote koelhuizen binnen de fruitteelt: uitbreiding van bestaande koelfaciliteiten horen thuis op een bedrijventerrein. Het concentreren van deze bedrijvigheid op industrieterreinen heeft als voordeel dat de verkeersbewegingen daar ook samen komen en dat klimaatmaatregelen als zonnepanelen op dak ook daar geconcentreerd kunnen worden. De energie infrastructuur is over het algemeen al goed geregeld op een bedrijventerrein en dat maakt het aansluiten op die infrastructuur voor terug levering van energie eenvoudiger dan in of rondom onze kernen.
  • Bij het beëindigen en/of verkoop van een bedrijf wil CDA Buren dat er nauwgezet op toegezien moet worden dat een nieuw bedrijf of nieuwe invulling voldoet aan de regels van het geldende bestemmingsplan. Dat geeft onmiddellijk duidelijkheid en vermindert het aantal illegale activiteiten, waaraan de gemeente achteraf mee moet werken om legalisering mogelijk te maken. Voorkomen is beter dan genezen.
  • Er moet ruimte zijn en blijven voor de evenwichtige landbouw in onze gemeente, zowel fruitteelt als veeteelt en het kweken van bomen.
  • Het behouden en uitbouwen van de biodiversiteit in het bestaande landschap zoals weidevogels en andere diersoorten is een opdracht. Het is voor ons net zo belangrijk als een gezonde landbouw.
  • In onze gemeente is geen ruimte voor megastallen. De omvang van de bedrijven moet passen bij de structuur van de regio. Niet het vele is goed maar het goede is veel. Van marktwaarde naar meerwaarde.
  • De agrarische sector moet de beschermer en beheerder worden van onze natuur met de nadruk op het behouden en uitbreiden van de biodiversiteit. Daar zullen wij dus ook financiële middelen voor moeten vrij maken.
  • We stimuleren innovatie in de landbouw en er moet ruimte zijn om de doelstelling voor mens en milieu in balans waar te maken. Minder schadelijke uitstoot maar wel met trots op onze boeren en landbouwbedrijven.
  • De jeugd moet meer betrokken worden bij de agrarische sector en het natuurbehoud. Voor elk kind dat geboren wordt in de gemeente Buren willen wij een hoogstam fruitboom planten in het openbaar groen van dat dorp. Met de naam van het kind als het kan, zodat het kind de boom kan zien groeien en letterlijk de vruchten kan plukken.