CDA Buren maakt serieus werk van een eerlijke en een duurzame economie en het milieu. Een economie met ruimte voor lokaal ondernemerschap. CDA Buren geeft de voorkeur aan lokale ondernemers voor oplossingen op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en scholing. CDA Buren is voor maatschappelijk verantwoord en sociaal ondernemen.

CDA Buren wil de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken. Met een groene en schone leefomgeving, investeringen in schone energie en vermindering van de CO2-uitstoot. CDA Buren is voor een eerlijke verdeling van de kosten en de opbrengsten van het klimaatbeleid. We betrekken inwoners vooraf bij grote besluiten en willen de lokale opbrengsten uit zonneparken en windenergie gebruiken voor investeringen in isolatie en energiebesparing van het eigen huis.

Circulaire economie en duurzaamheid

CDA Buren wil helpen met bewustwording en verbinding maken tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven die met circulaire economie bezig zijn. Een circulaire economie is een gesloten kringloop waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen en hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt.

Energieopwekking en infrastructuur: haalbaar, betaalbaar en met draagvlak

De klimaatverandering is volgens CDA Buren vooral het gevolg van het ingrijpen van de mens. Als de mens medeverantwoordelijk is voor de veranderingen in ons klimaat dan zijn wij ook medeverantwoordelijk voor het herstellen van het klimaat. Die verantwoordelijkheid gaat verder dan onze gemeentegrenzen.

De maatregelen die CDA Buren voorstaat zijn dus meer dan alleen gericht op onze gemeente, ze zijn gericht op herstellen van de balans tussen mens, dier en het totale milieu. Wij ondersteunen de initiatieven voor het opwekken van duurzame energie en het vergroten van de biodiversiteit in goede samenhang met de landbouw in onze gemeente.

Werkgelegenheid

  • Werken geeft mensen levensvreugde.
  • Mensen in de bijstand helpen we naar verantwoorde dagbesteding, zinvol vrijwilligerswerk of lokale buurtbaan.
  • Werkloze vrijwilligers en mantelzorgers boven de 60 jaar die gebruikmaken van de bijstand en structureel enkele dagdelen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij vrijstelling van de sollicitatieplicht.
  • We willen dat de samenwerking tussen regionale opleidingscentra en het bedrijfsleven verbetert om jongeren aan een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de specifieke werkgelegenheid in onze regio. We willen dat scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties. Zo kunnen zij ervaring opdoen in een bijdrage te leveren aan de samenleving. Hier ligt ook voor de gemeente een taak.

Arbeidsmigranten

  • De huisvesting van arbeidsmigranten moet menselijk en veilig zijn. Hier ligt een verantwoordelijkheid bij werkgevers. CDA Buren gaat meewerken aan initiatieven om de veiligheid voor arbeidsmigranten te waarborgen.
  • We gaan streng handhaven op het aantal arbeidsmigranten in eengezinswoningen. Als uitgangspunt hanteert CDA Buren dat de werkgever voor huisvesting moet zorgen op het terrein van de werkgever.
  • CDA Buren wil dat werkgevers ervoor zorgen dat arbeidsmigranten goed op de hoogte zijn van de belangrijkste regels die in Nederland gelden en de publieke voorzieningen.

Toekomst voor agrarische bedrijven

Er wordt veel druk uitgeoefend op onze agrariërs. Den Haag spreekt over gedwongen onteigening, over het verplaatsen van boerenbedrijven, over het afnemen van stikstofvergunningen. Het is alsof we vergeten zijn dat boeren niet alleen onze voedselvoorziening in stand houden, maar ook dat zij al veel langer dan ‘de gewone consument’ en bedrijven bezig zijn met het verduurzamen van hun bedrijfsproces. Er is heel veel regelgeving die het zo onderhand bijna onmogelijk maakt om een boerenbedrijf te houden en door te geven aan de volgende generaties. Gezinnen staan onder enorme financiële druk en de houding dat je ‘gewoon iets anders kunt gaan doen’ die we veel horen in den lande getuigt dan ook van niet veel begrip voor deze mensen en hun passie voor het boerenbedrijf.

Lokaal ondernemerschap, recreatie en toerisme

In de gemeente Buren hebben wij het geluk dat er voldoende ruimte en groen beschikbaar is. De balans tussen de verschillende activiteiten van wonen, werken en recreëren moet in stand blijven. Wij staan voor het behoud van ons groene hart in het Rivierenland.

Ook in onze gemeente is er plaats en moet er plaats blijven voor ondernemers, landbouw, het MKB en ook recreatie.