De inwoners van de gemeente Buren moeten centraal staan. De gemeente Buren moet betrouwbaar en dienstbaar zijn maar ook duidelijk grenzen stellen. Dat geeft de inwoners en bedrijven meer zekerheid. De gemeente is er ook om onrecht te bestrijden, ze moet rechtvaardig zijn en zorgen voor mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn. De gemeente is er voor de inwoners en ondernemers en niet andersom.

CDA Buren wil een duidelijke, transparante en slagvaardige gemeente. Inwoners en ondernemers behoren actieve medewerking en goede, tijdige en begrijpelijke informatie te krijgen en moeten echt kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen. 

Gemeentehuis

CDA Buren is voorstander van verkoop van het gemeentehuis. Natuurlijk moet er eerst een onderzoek komen om na te gaan welke opties ook slagingskans hebben, maar CDA Buren is er voorstander van dat het gemeentehuis een andere rol krijgt in de gemeente. Tijden veranderen en met alle Corona-maatregelen in de afgelopen tijd is duidelijk geworden dat ambtenaren niet de hele week op een gemeentehuis hoeven te zijn om toch goed te kunnen samenwerken. Daarnaast richten we ons natuurlijk op kerngericht werken, wat voor het CDA Buren betekent dat de gemeente ook meer in de kernen, bij de mensen, moet zijn.

De toekomst van de gemeente Buren en gezonde gemeentefinanciën

De provincie kan aansturen op een gemeentelijke herindeling als dat voor de regionale ontwikkeling nodig is of als de bestuurskracht zodanig verzwakt is dat de gemeente haar taken niet meer kan uitvoeren.

CDA Buren is heel duidelijk: wij geloven in een zelfstandige gemeente Buren. Wel zal er een aantal maatregelen genomen moeten worden om te zorgen dat wij weer voldoende financiële veerkracht opbouwen en behouden en dat wij onze bestuurskracht versterken.

Onafhankelijke rekenkamer

CDA Buren is voor samenwerking in de regio, dat levert efficiëntiewinst op en vermindert kosten voor de gemeente Buren. Vat op gemeenschappelijke regelingen is echter steeds moeilijker te krijgen. We zien dat bijvoorbeeld bij de AVRI.

CDA Buren is ook voorstander van een kerntakendiscussie. Doen de gemeenschappelijke regelingen nog waarvoor ze bedoeld waren en zo nee, wat vinden we daar dan van? En is de vorm waarin we nu samenwerken wel de beste vorm?

Er worden initiatieven ontwikkeld en beslissingen genomen die voor raadsleden lang niet altijd even goed te overzien zijn. Als raad wil je in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken zijn bij ontwikkelingen binnen een GR.

Daarom is CDA Buren van mening dat een onafhankelijke rekenkamer een hulpmiddel is om meer grip te krijgen. Laat in de regio een onafhankelijke rekenkamer onderzoek doen naar de (initiatieven van) gemeenschappelijke regelingen, zodat ook vanuit de raden de grip en inzicht verbeterd kan worden.

Veiligheid ook in het buitengebied

Mensen moeten zich thuis, beschermd en geborgen voelen. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op thema’s als verkeers- en geluidsoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte. Waar zich dat voordoet moet het hoge prioriteit hebben.

Ondermijning is criminaliteit die de bovenwereld met de onderwereld vermengt en dat tast onze rechtsstaat aan. Drugsdumpingen in een bos, mensen die onder bedreiging of chantage een zolder moeten afstaan voor een illegale hennepplantage, winkels waar je nooit een klant ziet of een drugslab midden in een woonwijk.

Right to Challenge

CDA Buren is een voorstander van het uitdagingsrecht (Right to Challenge): wij willen dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen als zij dat beter, sneller of goedkoper kunnen. Dit kan om van alles gaan: al genoemd is het onderhoud van snippergroen, maar ook het beheer van speeltuinen en sportvelden, de zorg voor ouderen en het onderhoud van bankjes kunnen hier onder vallen.

Participatie

Belangrijk onderdeel van het kerngericht werken is de participatie (het meedoen) van de inwoners. Het dorpsbudget is daar al een voorbeeld van, maar ook het meebeslissen over de eigen omgeving. CDA Buren wil de inwoners meer stem geven en daar hoort participatie bij. Dat moet dan wel echte participatie zijn: niet een informatieavond waar plannen al kant-en-klaar gepresenteerd worden, geen nieuwbouwplannen waar je alleen ‘ja’ op kunt zeggen en geen inrichting van het dorp die niemand gaat gebruiken. Inwoners moeten zo vroeg mogelijk kunnen meedenken over ontwikkelingen in hun directe omgeving en, waar mogelijk, meebeslissen. Het dorp is immers van de inwoners! Via de participatieladder kan aangegeven worden welke invloed de inwoners kunnen hebben op plannen in en voor hun dorp.

Om goed op de hoogte te blijven van wat speelt wil CDA Buren dat de kernwethouder en kernregisseur minimaal twee keer per jaar overleg hebben met de inwoners van het dorp. Daarnaast zijn we voorstander van een portefeuille Inwonerparticipatie, met extra aandacht voor jongeren en senioren.

Samenleving aan zet

In de visie van CDA Buren gaan wij uit van zelfstandige kernen met voldoende kracht om de kernen leefbaar en levensvatbaar te houden of weer te maken. Daarvoor is voldoende nieuwbouw noodzakelijk. De gemeente Buren moet aantrekkelijk blijven als het groene hart in het rivierenland. Jong en oud wonen en leven samen in groene kernen waar plaats is voor goed onderwijs, een dorpshuis, een kerk en een dorpsraad. Nu en in de toekomst.