Debatten

In de aanloop naar de verkiezingen toe vinden er een aantal debatten plaats. Voor zover deze te delen zijn, zullen we ze op deze pagina weergeven.
  • 7 februari, lijsttrekkersdebat SRC/Omroep Gelderland --> Monique Bettink-Pierik
  • 25 februari, verkiezingsdebat Jongerenraad --> Peter van Dijk
  • 28 februari, verkiezingsdebat Duurzaamheid EcoBuren --> Thomas Jansen
  • 2 maart, verkiezingsdebat LTO de Betuwe --> Monique Bettink-Pierik
  • 7 maart, verkiezingsavond Sport, Bewegen en Vitaliteit Burense Sport Coöperatie --> Monique Bettink-Pierik
  • 10 maart, verkiezingsdebat Beusichem Leeft --> Monique Bettink-Pierik

Debat GLD stemt #GR2022 8 februari 2022

Stellingen

Er moeten meer mogelijkheden voor recreatie en toerisme komen in Buren

Standpunt CDA Buren
Recreatie en toerisme zijn belangrijk om Buren een aantrekkelijke gemeente te laten zijn. Daarvoor moeten er mogelijkheden zijn, maar die moeten wel passen bij de schaal en de impact voor een dorp of stad. Dus geen onbeperkte mogelijkheden, waar de eigen inwoners last van hebben, maar overleg, samen met de inwoners, wat voor elke kern mogelijk is. Dat is inspraak en maatwerk zoals CDA Buren dat wil.

Buren moet zo snel mogelijk energie neutraal zijn

Standpunt CDA Buren
Buren moet verantwoord energieneutraal zijn en dat betekent snel waar het kan en goed doordacht waar dat nodig is.Dat laatste kan betekenen dat er iets meer tijd nodig is: of omdat het overleg met de inwoners dat vraagt, of omdat de financien daartoe aanzetten. We willen ook goed alle mogelijkheden bespreken, van windmolens tot drijvende zonnepanelen en van elektrische laadpalen tot duurzame schoolgebouwen. CDA Buren wil dat onze gemeente op een goed afgewogen wijze energieneutraal wordt.

De politiek moet zorgen voor een betere communicatie met de inwoners

Standpunt CDA Buren
Voor CDA Buren is dit een open deur. In ons verkiezingsprogramma staat het overleg met de inwoners met hoofdletters geschreven. Wij geloven in de kracht van de kernen en de kracht van de inwoners die weten wat het beste is voor hun eigen dorp of stad. Inwoners moeten meepraten, maar dan moeten ze wel goed geinformeerd worden: digitaal waar het kan, schriftelijk waar nodig en fysiek waar wenselijk. CDA Buren wil een optimale communicatie voor alle inwoners.

Het is goed dat de gemeente Buren het gemeentehuis en andere panden gaat verkopen

Standpunt CDA Buren
Dat besluit heeft de gemeenteraad al genomen en het is nu zaak om daar een goed plan voor neer te leggen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor het gemeentehuis, welke mogelijkheden zijn er en kan de gemeentelijk organisatie er nog steeds blijven. Wat betekent het bijvoorbeeld voor theater Het Heerenlogement in Beusichem? Laten we goede voorwaarden verbinden aan de verkoop zodat het theater kan blijven bestaan. Op dit moment wordt een plan voor de verkoop opgemaakt. CDA Buren zal daar kritische en zorgvuldig naar kijken. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Jongerendebat 25 februari 2022

Op 25 februari vond het jongerendebat plaats. Organisatie lag in handen van de jongerenraad en gemeente Buren. Een geslaagde avond waarin onze nummer 2 Peter van Dijk zijn eerste debat deed. Helder, duidelijk, zoekend naar verbinding en oplossingen want Samen zijn we Buren!

Terugkijken kan via iBabs Online

Stellingen

Vrijdag 25 februari 2022 heeft het eerste debat van gemeente Buren plaatsgevonden. Een debat geïnitieerd door de Jongeren raad van gemeente Buren. Als leidraad waren er vier stellingen uitgekozen door deze raad waarover de deelnemende partijen, aan de gemeenteraadsverkiezingen, over in debat gingen. Voordat wij in het kort de standpunten van CDA Buren over deze stellingen weergeven, willen wij eerst de Jongeren Raad complimenteren met een zeer geslaagde avond!


Gemeente Buren moet een jongerenambtenaar aanstellen.
CDA Buren is het niet eens met deze stelling. Een gemeente moet faciliterend zijn voor haar inwoners; het is immers een dienstverlenende instantie. Ambtenaren zijn er voor iedereen, voor jong en oud, voor mensen met een kleine- en grote portemonnee en noem maar op.
Vaak zijn de problemen van jongeren gelijk aan de problemen van mensen in de middelbare leeftijd en de ouderen. Neem bijvoorbeeld het onderwerp “wonen”. Dit onderwerp is voor iedereen relevant; is leeftijd overschrijdend.  En zo zijn er meerdere onderwerpen. Dat jongeren niet weten waar en of bij wie zij aan kunnen kloppen is ook een probleem waar iedereen tegenaan loopt. Wellicht ouderen nog meer dan jongeren gezien de toenemende digitale wereld. Als de gemeente en haar ambtenaren niet vindbaar of niet benaderbaar zijn, dient dit te veranderen. CDA Buren gaat graag met iedereen in gesprek die deze zelfde problemen ervaart. Dit kunnen wij bij desbetreffende personen onder de aandacht brengen en zo samen gaan werken aan een dienstverlenende en goed vindbare gemeente, want Samen zijn we Buren.

Er moet meer hoogbouw komen in gemeente Buren

Bij alle woningbouw is CDA Buren van mening dat het moet passen in de omgeving. Hoogbouw, zoals gedefinieerd in de wet, begint bij 20 meter hoogte. Gebouwen die 20 meter hoog zijn, passen al gauw niet in de omgeving. Alhoewel Peter van Dijk als glas-man ook voor dit soort gebouwen wel mooie ontwerpen en inpassingen heeft gezien, kunnen laagbouwappartementcomplexen natuurlijk wel een oplossing zijn voor de woningnood, maar ook dan passend in de omgeving en bij de identiteit van een kern. Bouwen naar behoefte en passend in het mooie Burense landschap. Dat is ons motto en dat doen wij door samen met de belanghebbende partijen, dus ook met de bewoners in gesprek te gaan. Samen komen wij dan tot een oplossing.

Er moet een vast terrein komen voor Tiny Houses en andere alternatieve woonvormen.

CDA Buren is het niet eens met deze stelling. Er is een tekort aan woningen in Nederland, zo ook in gemeente Buren. Dat de oplossing is, meer woningen bouwen, is logisch. Wat voor type woningen dit zijn, is voor CDA Buren minder relevant. Het gaat om een dak boven je hoofd; het gaat om je thuis voelen in je huis. Wat voor een huis dit is maakt niet uit. Je thuis voelen gaat vaak gepaard met de financiële situatie waarin je je bevindt. Een woning moet er uiteindelijk voor jou zijn en niet jij voor je woning. Betaalbare woonvormen passend in de omgeving, daar wil CDA Buren voor gaan. Dit kan inderdaad in een Tiny House zijn, maar dit kan ook in andere vormen. Verschillende woonvormen moeten ook samen kunnen gaan en leveren dan door verschillende type bewoners ook weer een mogelijkheid om samen te leven. Gemengd jong en oud, grote beurs en kleinere beurs. Dat bevordert de samenhang in onze Burense maatschappij. Een vast terrein voor één type woning past niet in dat uitgangspunt, maar als er een stuk braakliggend terrein is, dat via de crisis en herstelwet geschikt zou kunnen zijn om tijdelijk Tiny Houses neer te zetten, dan wil CDA Buren daar natuurlijk over meedenken. 

Er moeten meer zonnepanelen worden aangelegd binnen de gemeente.

Duurzame energie, daar gaat het om in deze stelling. Echter zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. CDA Buren is daarom het niet eens met deze stelling. Het gebruik van zonnepanelen stimuleren is prima, maar dit geldt ook voor andere vormen van duurzame energie. Zonnepanelen op daken, of parkeerplaatsen met daarboven zonnepanelen, of klein-fruit dat beschermd moet worden daarop kan worden ingezet. Echter is CDA Buren géén voorstander van het opofferen van goede vruchtbare landbouwgrond door deze alleen nog maar te benutten voor zonnepanelen.

Maar er zijn wellicht nog meerdere denkbare oplossingen.
Er werd tijdens het debat gesproken over het jaar 2050. Dit duurt nog even. In de komende 28 jaar kan er nog behoorlijk wat veranderen en daarbij staan de innovaties niet stil. Dus nu specifiek kiezen voor één manier van duurzame energie om doelen te halen in 2050 is niet raadzaam.

Verder wil CDA Buren graag ook kijken naar het verbruiken van minder energie. Wat je immers niet uitgeef hoef je ook niet terug te verdienen.
In gesprek gaan met deskundigen op dit gebied en daaraan gekoppeld in gesprek gaan met de inwoners van onze gemeente moet leiden tot de juiste oplossingen.
Samen maken wij onze gemeente Buren duurzamer, want samen zijn wij Buren.

Debat EcoBuren Duurzaamheid

Stellingen

De gemeente bouwt 1400 woningen. Een vergunning wordt alleen verstrekt indien aan alle duurzaamheidseisen wordt voldaan.
Vanaf 1 januari 2021 moeten landelijk alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw (zowel woningen als utiliteitsgebouwen) voldoen aan de de BENG-eisen (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) uit artikel 5.2 Bouwbesluit 2012. Een uitzondering hierop zijn kantoorgebouwen. CDA Buren is van mening dat alle nieuw te bouwen gebouwen aan de duurzaamheidseisen moeten voldoen.

Wanneer met deze stelling bedoeld wordt eventuele bovenwettelijke duurzaamheidseisen, dan moeten gekeken worden naar een balans tussen betaalbaarheid, kostprijsverhogende werking en de crisis die we hebben op de woningmarkt. Woningen bouwen die aan eventuele bovenwettelijke eisen voldoen en daardoor misschien te duur zijn voor starters en doorstromers is volgens CDA Buren niet de juist weg uit de woningbouwcrisis, maar aan de eisen binnen het bouwbesluit moet natuurlijk altijd voldaan worden.

Vanaf april 2022 worden alle scholen geisoleerd en geventileerd. Waar noodzakelijk blijven alle andere zaken hiervoor liggen.
Natuurlijk is ventilatie, met Covid19 in ons achterhoofd, van belang in schoolgebouwen. Gemeente Buren heeft een integraal huisvestingsplan (IHP) opgesteld waarin de huisvesting van scholen in onze gemeente geïnventariseerd en de staat van onderhoud geanalyseerd is. Dat levert tezamen met demografische cijfers over groei en krimp een beeld op van welke scholen nieuwbouw nodig hebben en voor welke scholen dat niet het geval is, maar bijvoorbeeld een renovatie zou volstaan. Aan het IHP is budget gekoppeld om dit plan in de komende jaren uit te kunnen voeren. Daarnaast is het landelijk gezien het mogelijk dat scholen in aanmerking komen voor Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS). Aanvragen van budget kan nog tot 1 april 2022. CDA Buren is dus niet voor het met voorrang voor andere zaken isoleren en ventileren van scholen. Deels is dit opgenomen in het IHP, deels zijn scholen zelf verantwoordelijk en kan er samen met de gemeente budget voor aangevraagd worden. Gebrekkige ventilatie is natuurlijk niet iets van de laatste twee jaar, het is al heel lang bekend dat de eisen voor het binnenmilieu van een varkensstal strenger zijn dan die voor een klaslokaal. Natuurlijk een absurde situatie.

Burgerparticipatie is essentieel voor het succes van de energietransitie. Hiervoor moet de energiecoorperatie in de lead zijn.
Het eerste gedeelte van deze stelling is waar en daar staat CDA Buren ook volledig achter. De energietransitie kan alleen maar een succes worden als er draagvlak is en draagvlak creëer je niet door dingen op te leggen, maar door in overleg op zoek te gaan naar oplossingen. Een energiecoörperatie beschikt of mensen met veel kennis van zaken, logischerwijs spelen die dus een rol in de energietransitie. Door een groep 'in the lead' te zetten, geef je ze meer waarde, meer invloed dan anderen in de maatschappij en dan ligt altijd het gevaar van belangenverstrengeling op de loer. Dus zeker gebruikmaken van elkaars kennis en kunde, maar uitkijken met meer belang hechten aan de mening/visie van de één boven de ander.

We gaan in Buren 5 windmolens plaatsen, uiteraard op onze voorwaarden
Tja, deze is natuurlijk controversieel in de gemeenteraad van Buren. Een aantal partijen zijn voor een aantal tegen. CDA Buren is niet tegen (grote) windmolens, grootschalige windparken daarentegen zien ook wij niet zitten. Voor alles geldt dat het moet passen in de omgeving en wat de één wel passend vindt en de ander niet, daar liggen de mogelijkheden om compromissen te sluiten. Feit is dat de provincie bevoegd gezag is als het gaat om de grote windmolens. CDA Buren is altijd van mening dat we liever aan tafel zitten als het om onze gemeente gaat, dan dat we vanaf de zijlijn meekijken. Verantwoordelijkheid nemen en samen proberen de beste oplossing te vinden, dan kunnen je de belangen van de gemeente Buren het beste behartigen.

LTO Noord - de Betuwe debat

Dit debat is helaas niet opgenomen, terugkijken is dan ook niet mogelijk. In het gebouwen van Tree Center Opheusden vond een debat plaats tussen partijen in Neder-Betuwe en die van de gemeente Buren. (Natuurlijk onderling tussen de partijen in de verschillende gemeenten, niet tussen de gemeenten).

Stellingen

Alleen door samen op te trekken met de agrarische sector kan de gemeente voldoen aan de opgave die er ligt vanuit de RES. De gemeente dient daarvoor wel ondersteuning te bieden in tegemoetkoming bij de vergunningaanvraag. 

Natuurlijk is het zo dat er in het vraagstuk RES een samenwerking moet zijn tussen agrariërs en gemeente. Met name in het buitengebied beslaan veel zoekgebieden land van agrariërs. Het is te simpel om daar overheen te stappen. We hadden graag in de gemeente Buren de realisatie van een pilot kleine windmolens gezien, maar dat is helaas niet gelukt omdat VVD en Gemeentebelangen dat niet zagen zitten. Voorzien in de eigen energiebehoefte zorgt voor minder benodigde opwek van energie en helpt daarmee in een duurzame toekomst. Dus ja, de gemeente moet samenwerken met de agrariërs en doen wat kan, waar dat kan. We kunnen kijken wat er mogelijk is op het gebied van legeskosten en bijvoorbeeld in doorlooptijd van vergunningsaanvragen, maar wel altijd met het oog op balans en afstemming met de omgeving.

Door het aanwijzen van drinkwaterreserveringsgebieden in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe door de provincie vervalt het toekomstperspectief voor agrarisch ondernemers, met name in de fruitteelt en laanboomteelt door de opgelegde beperkingen.  

Het maakt het in ieder geval niet gemakkelijker om dat te doen waar de Betuwe om bekend staat. Toekomstperspectief wordt op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau bepaalt. Er wordt op verschillende borden geschaakt en niet alle spelers zijn zich voldoende bewust van wat hun zet op hun schaakbord betekent voor die andere borden. Zo wordt de fruitsector niet meegenomen in het beoordelingskader van de aanwijzing drinkwater reserve gebieden, staat de koers van het waterschap om zoveel mogelijk water voor beregening en druppelirrigatie aan het grondwater te onttrekken haaks op het provinciale beleid met betrekking tot de reservegebieden en heeft de aanwijzing niet alleen impact op fruit en laanbomen, maar ook op de gemeentelijke warmtevisies omdat bijvoorbeeld warmtepompen hierdoor in grote gedeelten van de gemeente Buren bijna onmogelijk worden.

Zonder water geen groei en het feit dat er meer dan 300 zienswijzen ingediend zijn, geeft al wel aan dat er nog flink gesleuteld moet worden aan dit plan voordat het op draagvlak kan rekenen. Het mag niet zo zijn dat er geen toekomstperspectief is voor de bedrijven die zo kenmerkend zijn voor onze Betuwe.

Het landbouwverkeer is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. Er is meer landbouwverkeer en de trekkers en machines zijn groter geworden. Dit heeft gevolgen voor de verkeersveiligheid. Om landbouwvoertuigen een veilige positie op de weg te geven, is een breed en samenhangend pakket aan maatregelen vereist. Dit moet zo eenvoudig en goedkoop mogelijk worden vormgegeven, om onnodige lastenverzwaring voor boeren en tuinders te voorkomen. Onze stelling luidt: Openstelling van wegen voor landbouwverkeer en daarnaast het scheiden van landbouwverkeer en fietsers zou door de gemeente bestudeerd en indien mogelijk gerealiseerd moeten worden.

Hier ligt natuurlijk een groter probleem. Veel van de wegen in Buren zijn niet geschikt voor dit alsmaar zwaardere en bredere verkeer, op binnenwegen is vaak het elkaar passeren van twee personenauto’s al problematisch. Veel wegen worden daarnaast ook door fietsers, wandelaars, logistiek en gewoon autoverkeer gebruikt. Toeristisch en recreatief verkeer hebben ook hun plaats in ons wegennetwerk. In Buren heeft het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan ter inzage gelegen en ook hierin wordt aangegeven dat de combinatie van die verschillende verkeersstromen problematisch kan zijn. Daarnaast is het natuurlijk ook de vraag wat je met een breed samenhangend pakket aan maatregelen bedoelt.

Hier is het dus nodig om belangen af te wegen en we denken natuurlijk graag mee als het om oplossingen gaat.

Debat Burense Sport Co├Ârperatie

Allereerst willen we de organisatie van dit debat bedanken voor de prettige manier waarop de avond georganiseerd was. Veel gehoord en geleerd, zeker iets om vaker te doen!

Stellingen

Vitale sportparken moeten toekomstbestendig en het bruisende, kloppende hart van de dorpskern zijn! Hierin ligt een belangrijke rol voor de gemeente.

Vraag is even welke rol je hier aan de gemeente toebedeelt. Als dat een financiële rol is, dan wordt het heel lastig om meer te doen dan de gemeente nu al doet. Als dat een faciliterende rol is, meedenken, meedoen, kijken naar mogelijkheden van subsidie en/of aansluiten bij bestaande programma’s dan is het CDA Buren daar zeker een voorstander van, ook met het oog op het verband tussen sport en gezondheid.

Het bevorderen en stimuleren van sporten en bewegen behoort tot de kerntaken van de gemeente. Sporten en bewegen draagt bij aan de gezondheid en vitaliteit van inwoners en zorgt voor sociale binding! De gemeente moet daarom meer doen om inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen en moet meer investeren in voorzieningen voor sporten en bewegen.

De gemeente kan bekendheid geven aan bewegingsprogramma’s en ervoor zorgen dat inwoners op de hoogte zijn van keuzes die gemaakt kunnen worden. Je kunt mensen niet dwingen om meer te bewegen en er zijn meer activiteiten die voor sociale binding zorgen, zoals de muziekvereniging, de corsoclub, het koor. Meer investeren in voorzieningen is gezien de financiële situatie van de gemeente erg lastig. Dat is niet leuk, maar wel de realiteit.

Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en leveren de samenleving veel op! De gemeente moet verenigingen meer ondersteunen als het gaat om werving, behoud, scholing van vrijwilligers.

Heel veel zaken in de samenleving hangen van vrijwilligers aan elkaar. En veel verenigingen hebben moeite om voldoende vrijwilligers te vinden om hun activiteiten uit te blijven voeren. Vraag is even of dat komt omdat mensen niet weten dat ze vrijwilliger kunnen zijn voor een vereniging of omdat er maatschappelijk gezien te weinig prioriteit meer is voor het deelnemen in een vereniging. Mensen willen wel sporten, zingen, kaarten of naar lezingen gaan, maar hebben geen trek in zelf vrijwilliger zijn. De vraag is of je dit oplost door de gemeente meer te laten ondersteunen. Dus een tegenvraag is dan, wat verwacht je dat de gemeente meer of beter kan doen dan jijzelf als club?

Sportverenigingen dragen bij aan de leefbaarheid in kernen! In kleine kernen hebben verenigingen moeite om te overleven. De gemeente moet deze clubs extra ondersteunen om levensvatbaar te blijven en toekomstbestendig te zijn.

Je bent levensvatbaar als je inspeelt op een behoefte in je kern en als die behoefte er niet is, dan is het ook niet aan de gemeente om een vereniging overeind te houden. Misschien is het dan beter om te kijken naar het samengaan van verenigingen in kernen om zo een bepaalde sport te behouden.

Beusichem Leeft!

Stellingen