Themabijeenkomst Wonen - een verslag

Op vrijdag 11 februari vond er een bijeenkomst, georganiseerd door CDA Buren, CDA Senioren Gelderland en CDA Rivierenland plaats met als thema Wonen. Als sprekers waren aanwezig Joba van den Berg, CDA Tweede Kamer; Bea Schouten, Provinciaal Statenlid CDA Gelderland; Monique Bettink-Pierik, lijsttrekker CDA Buren en Tjapko van Dalen, Directeur -bestuurder Kleurrijk Wonen, een woningcorporatie die actief is in het gehele Rivierenland.

Na een inspirerende opening en geuite blijdschap dat bijeenkomen weer kan door Ada Boerma, stelt Ria Aartsen als moderator, voorzitter CDA Senioren Gelderland zichzelf en de sprekers voor.

 

Vervolgens komen de volgende punten aan de orde:

Joba van den Berg

 • Gemiddelde bedragen zorgkosten voor volwassenen ca. 6200 euro per persoon per jaar
 • Daar wordt niet op bezuinigd, nodig is te proberen om de kosten niet te hard te laten stijgen.
 • Maar waar ook geldt dat van de 100 miljard kosten, 70 miljard staat voor administratie kosten is dringend gewenst terugdringen van de administratieve lasten. Verhoogd vaak de werklust.
 • Systemen moeten onderling communiceerbaar worden gemaakt.
 • Zelfredzaamheid, gaat lang goed, is ook een groot goed, maar er kan een moment komen waarop een andere woonvorm nodig is, incl. het -nabij- verlenen van zorg.
 • Scheiden van wonen en zorg moet nu worden doorgezet: Mensen kiezen zelf voor andere woning, nu met zorg, daarmee eenmalig woonkosten. Gaan die groeien dan kan wellicht een woningcorporatie daarin iets betekenen, te meer waar tegelijkertijd een andere woning wordt vrijgemaakt.
 • Niet alleen blijven denken in handjes, maar ook in technologieën. Denk aan hoe via een iPad i.p.v. een gesprek van gauw een uur tussen arts en patiënt van 1 x per 4 weken, effectiever kan : 4 x 15 minuten per vier weken. Beter zicht op wat patiënt thuis doet, ook hoe het er toegaat!

Bea Schouten

 • Wijst op de kracht van ouderen in onze samenleving. Leveren veel vrijwilligerswerk.
 • Hou als gemeente dg. groepen nabij je! Ook om de behoeftes te pijlen.
 • Nu temeer, nu het vinden van een huis extra lastig is, voor zowel jong als oud. In de Staten van Gelderland proberen ze met man en macht de Woningbouw te versnellen.
 • Hebben het daarbij over Jongeren als starter, mensen van 30 en 40 die nu een woning willen kopen, diversiteit, betaalbaar, en ook voor Ouderen die kleiner willen gaan wonen, liefst met zorg nabij beschikbaar, en qua platteland liever niet naar een appartement.
 • Verwacht veel van CDA minister op Wonen. Als gemeente meer doen, meer bouwen en ook behulpzaam zijn, ook bij bestemmingsplannen. Zie Steengoed benutten, en Het Provinciale Plan ‘Actie Plan WV’
 • Voor starters is subsidie beschikbaar.
 • Benut die! Bezie hoe een oud en/of leeg gebouw, kantoren ook, kunnen worden omgezet naar woningen. Bouw Duurzaam! Goed geïsoleerd! Met zonnepanelen! Hou rekening met de groene leefomgeving, ook in een meer stedelijk gebied zoals Tiel en Culemborg.

Monique Bettink-Pierik

 • In januari 2021 is het woningbouwprogramma Buren in de Raad vastgesteld, waarin wordt gesproken over vier pijlers:
  • Meer diversiteit in de voorraad met behoud van de ‘dorpse’ kwaliteiten
  • Bouwen voor de jonge doelgroep
  • Bouwen voor de oudere doelgroep
  • Aandacht voor betaalbaarheid en vernieuwing van de sociale voorraad.
 • Leg als gemeente vast, zit er bovenop dat ook projectbureaus -en woningbouwverenigingen- bouwen volgens de opdrachten vervat in dit woningbouwprogramma!
 • Zonder voorzieningen is wonen niet reëel:
  • Nu de financiën binnen het Sociaal Domein onder druk staan in Buren, net als in andere gemeenten, kan en mag welke bezuiniging in de komende jaren ook nodig is, dit niet ten koste gaan van de kwaliteit van de zorg.
  • Waar voorzieningen dichtbij niet altijd gerealiseerd kunnen worden, moet het vervoer van en naar goed geregeld zijn; mobiliteit speelt immers een belangrijke rol in de zelfredzaamheid en leefbaarheid! Hier ligt voor de uitgebreide plattelandsgemeente Buren nog een belangrijke taak. Daarbij moet wat betreft versobering bedacht worden dat dit isolatie tot gevolg heeft!
 • Wat betreft de realisatie van Wonen moet op een diversiteit aan borden geschaakt worden zo leert de praktijk: Omzien naar elkaar, landelijk, provinciaal en gemeentelijk is het allerbelangrijkste, niet alleen in de politiek, maar ook op het menselijke vlak: heb aandacht voor elkaar, vertrouw in ieders kunnen, en bouw samen aan een samenleving waarin we willen wonen! Samen zijn we Buren: dat is waar CDA Buren voor staat en gaat! Zie: www.samenzijnweburen.nl

Tjapko van Dalen gaat vervolgens in nogal kritische zin in op de gehouden verhalen en stelt de praktische haalbaarheid aan de orde;

 • Er zijn prestatie – afspraken in Buren, hele mooie, maar:…Woningbouwcorporatie noch gemeente hebben grond. Sociale huur is in voorgaande jaren te weinig aan de orde geweest. Er zijn feitelijk alleen koopwoningen gebouwd, en mede daarom is de wachtlijst zo lang!
 • Dringend nodig is ’elkaar vast houden’, van de nieuw te bouwen 1400 woningen moet 30 procent sociale huurwoningen worden.
 • Gemeenten moeten eisen van ontwikkelaars, die grond kopen om te bouwen (om winst te maken), wat er wel of niet gebouwd kan en mag worden en binnen een bepaalde tijd. Als ontwikkelaar dit niet wil, dan niet meewerken.
 • Corporatie hoopt snel te merken dat de provincie met versnelling bezig is. Daarbij de voor vertraging zorgende Flora- en Fauna regelgeving prudent benutten zonder dat alleen maar de procedures langer worden.

EINDCONCLUSIE: Boeiende middag! Samen aan de slag! Samen zijn we Buren.